نندارتون

په 2018 کې د هند نندارتون

India Exhibition in 2018
India Exhibition in 2018-1

د 2019 په اپریل کې د هانګ کانګ نندارتون

April 2019 HK Exhibition
April 2019 HK Exhibition-1

د 2019 په جون کې د روسیې نندارتون

June 2019 Russia Exhibition-1
June 2019 Russia Exhibition

د اندونیزیا نندارتون د سپتمبر په 2019 کې

Indonesia Exhibition in September 2019
Indonesia Exhibition in September 2019-2
Indonesia Exhibition in September 2019-1
Indonesia Exhibition in September 2019-3